Deklaracja dostępności

Lumina Energy Polska Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do luminaenergy.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-06-22

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2022-06-22

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status ten dotyczy części wspólnych serwisu – w szczególności układu, wyglądu i nawigacji. Za dostępność cyfrową treści prezentowanych w serwisie odpowiada właściciel strony.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-06-22

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-06-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny poprzez audyt dostępności cyfrowej przeprowadzony przez ekspertów Lumina Energy Polska.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać do: Stanisław Chyb – mailowo na adres kontakt@luminaenergy.pl lub telefonicznie +48 793 710 002.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

W takim żądaniu prosimy o podanie:

  • swojego imienia i nazwiska,
  • swoich danych kontaktowych,
  • dokładnego adres podstrony, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść
  • opisu, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej z żądaniem.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Jeżeli zapewnienie dostępności strony lub jej elementów, nie będzie możliwe w tym terminie, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy także nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do zakresu wskazanego w żądaniu.

Jeżeli nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny, będzie niewłaściwy w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lumina Energy Polska Sp. z o. o., Ćmińsk ul. Wyręba 77, 26-085 Miedziana Góra

Do obiektu Lumina Energy Polska można dojechać samodzielnie (parking przed budynkiem – znajdują się dwa miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami) lub środkami komunikacji publicznej.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek Ćmińsk / Sienkiewicza.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Oba wejścia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku i osób niewidomych lub słabowidzących.

Przy obu wejściach jest podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka.

Wejścia do budynku zostały specjalnie oznakowane w celu ułatwienia poruszania się osobom słabowidzącym.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Budynek jednokondygnacyjny pozwalający osobom z niepełnosprawnością ruchową na dostęp do wszystkich pomieszczeń budynku przeznaczonych dla klientów (pozbawiony schodów i progów wejściowych).

W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku.

Sala konferencyjna jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku.

W Lumina Energy Polska obowiązuje zasada, że pracownicy przyjmują umówionych gości osobiście.